Kampfar - Mellom Skogklrdde Aaser CD Songs - Track Listing

1
Intro
No Lyrics Yet
2
Baldogg
No Lyrics Yet
3
Balgalberkvad
No Lyrics Yet
4
Kledd I Brnie Og...
No Lyrics Yet
5
Hymne
No Lyrics Yet
6
Bukkeferd
No Lyrics Yet
7
Naglfar/Ragnarok
No Lyrics Yet