Darkthrone - Hate Them CD Songs - Track Listing

1
Rust
No Lyrics Yet
2
Det Svartner Na
No Lyrics Yet
3
Fucked Up And Ready to Die
No Lyrics Yet
4
Ytterst I Livet
No Lyrics Yet
5
Divided We Stand
No Lyrics Yet
6
Striving For a Piece of Lucifer
No Lyrics Yet
7
In Honour of Thy Name
No Lyrics Yet